Здравей Гост

0 Потребители и 1 Гост преглежда(т) тази тема.

Неактивен Toshko

*
  • *****
  • 4236
    • Профил
Отдавна събирам сили да изложа спомените си за създаването на един от първите ако не и първият студентски съвет.
И така, през 2005-та година излязоха промените в ЗВО според които студентското представителство трябваше да бъде преформатирано като студентски съвети. Съветите трябваше да бъдат избирани по определен начин, да бъдат представени в органите на университетите, да имат бъджет и национален орган.

Кто студент по право четвърти курс аз тотално нехаех за закона за висшето образование, както и за промените в него.
Случиха се обаче такива събития, които ме завъртяха по такъв начин, че аз се сблъсках със ЗВО и ми се наложи да го въвеждам в Нов Български Университет.
Започвам от предисторията, защото и поуките започват от събитията свързани с нея.

...следва продължение... Треперете!
Всеки, който се притеснява как ще го обрисувам има пълното право да се притеснява! ...

Неактивен Toshko

*
  • *****
  • 4236
    • Профил
Re: Кратка история на студентските съвети
« Отговор #1 -: Юни 14, 2017, 12:59:24 12:59 »
Преди да пристъпя към разказа, публикувам тук оригиналния проект за правилник на Студентския Съвет към НБУ.
Два файла в различни версии на Уърд ще намерите прикачени отдолу.
Разрешавам два се използват при условие, че се регистрирате и пишете в темата, както и дадете обратна връзка след това.

*     *
  *ПРОЕКТ
ЗА
ПРАВИЛНИК НА СТУДЕНТСКИЯ СЪВЕТ
КЪМ
НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТАВТОРИ:
Тодор Борисов и Валентин Вълков

.


ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА СТУДЕНТСКИ СЪВЕТ ПРИ НБУ

ТОЗИ ПРАВИЛНИК Е ПРИЕТ ОТ СТУДЕНТИТЕ И ДОКТОРАНТИТЕ НА НБУ


Глава I
Общи положенияЧл.1. С този правилник се уреждат устройството, управлението и дейността на Студентски Съвет(СС) при Нов Български Университет (НБУ).

Чл.2 (1)Студентският съвет участва в ОС на Университета, ОС на факултетите, Академичния съвет, Контролния съвет и други органи на НБУ съгласно минималната пропорция указана в ЗВО.

(2)   Студентският съвет определя кои негови членове да участват в органите на университета по този член.

1.   Един и същи член на СС може да участва в повече от един от органите по този член.

Чл.3 СС е колективен и постоянно действащ орган за защита на общите интереси на студентите в НБУ.

Чл.4 Участието в управлението и представителството на студентския съвет е доброволна, безвъзмездна и общополезна дейност, извършвана от студенти на НБУ в полза на състудентите им и университета.

Чл.5 Всички студенти на НБУ могат да избират и да бъдат избирани в СП и СС без ограничения от пол, раса, националност, възраст, курс, програма и други.

Чл.6 (1)Дейността на Студентския съвет е насочена към осигуряване на представителство на студентите и докторантите в органите на НБУ съгласно ЗВО, подпомагане и подобряване на учебния процес, защита на правата и интересите на студентите, формиране на групи и клубове, според индивидуалните научни интереси, организиране на семинари и други форми на организирано изучаване на тесни научни въпроси като привличане на външни преподаватели, според нуждите на учебния процес, защита на интересите на студентите пред администрацията и ръководителите на Университета,.защита на социалните интереси на студентите и провеждане на културна, спортна, творческа, международна и учебна дейност.

(2)   СС е аполитична студентска организация и е забранено нейните членове да я използват за постигане на каквито и да било политически цели.

1.   За спазването на тази алинея следят служебно ДК и КС.ИЗБОРИ ЗА СЪБРАНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ И СТУДЕНТСКИ СЪВЕТЧл.7(1) Членовете на студентския съвет се избират от събранието на представителите (СП) на студентите.

1.   Броя на членовете на СС се уточнява от СП след приемането на този правилник.
 
(2)   Събранието на представителите е органа, който избира измежду членовете си СС, приема бюджета му, прави промени в състава му в случаите предвидени от този правилник и приема отчета за изпълнение на бюджета. (Изброяването в тази алинея е примерно).

(3)   СП се формира с общо университетски избори, в които участват всички студенти и докторанти в НБУ според ЗВО.

1.   Правото на глас се упражнява чрез бюлетина, съдържаща името и факултетния номер на гласуващия и името и факултетния номер на предложения за член на събранието на представителите.

2.   За избрани в СП се смятат 250-те човека събрали най-много гласове.


3.   Всеки студент може да упражни правото си на глас само един път, подкрепяйки само един кандидат.

4.   Всеки студент може да гласува сам за себе си.

5.   При гласуването всеки студент удостоверява самоличността си с лична карта или заверена студентска книжка.

6.   Двеста и петдестте кандидати събрали най-много гласове ще бъдат обявени на съответните информационни табла и в страницата на студентския съвет в интернет. Те ще имат срок от десет дни, за да потвърдят участието си или изрично да се откажат от такова в СП.


7.   Ако в рамките на десет дни не са потвърдили или в момента на изричното им отказване се класира следващия по брой гласове.

 (4) Срока за който се избират членовете на СС е две години след което могат да бъдат преизбрани за още един мандат.

(5) Един и същ студент не може да бъде член на СС повече от четири години общо.

Чл.8 Под бюджет на СС се разбира начина и целите конкретно за които са използвани или ще се използват средствата от бюджета отпускани от университета.Глава II

Права и задължения на членовете на ССЧл.9 (1) Студентският съвет дава периодични отчети пред СП на всички студенти.
(2)Отчети за изпълнението на дейността и бюджета се дават както следва:
1.През първата седмица на месец октомври.
2. През първата седмица на месец декември.
3. През втората седмица на месец март.
4. През третата седмица на месец юни.

(3) СС при започването на всяка учебна година дава отчет пред СП и академичния съвет за изпълнението на бюджета за предходната учебна година и предлага на СП за галасуване бюджет за настоящата който се одобрява ат академичния съвет па реда на чл.72 ал. 3 от ЗВО.

1. Събранието на представителите на студентите избира членове на студентския съвет.

2.   Събранието на представителите приема отчета за изпълнението на задачите на всеки член на СС възложени му от СС и състудентите му.

(4)На всяко СП се избира отговорник за дневния ред на следващото събрание на представителите. Неговата специалност и/или курс трябва да не са представени с член в СС. Всички жалби, молби и сигнали за действия или бездействия на членове на СС, включително на дежурния член и секретаря, довели до нарушаване на студентските права по този правилник, правилника на НБУ или ЗВО се подават при отговорника за дневния ред. Той е длъжен да ги включи в дневния ред на следващото събрание, за което той е отговорник. Изборът му се осъществява с обикновено мнозинство от присъстващите на СП. Не се допуска избирането на един и същ отговорник за дневния ред повече от един път.

(5)Отговорника по дневния ред изготвя “проект за дневния ред” една седмица преди събранието, за което е избран и го публикува в интернет страницата на СС.

1. Отделно от проекта се поддържа неофициален публичен регистър на заявките от органите на СС и студентите за вписване в дневния ред.

Чл.10. (1) Въпроси, молби, оплаквания, искания, предложения и други свързани с учебния процес или администрацията се подават в писмен вид до дежурния член на студентския съвет под формата на молба със свободен текст (желателно печатен).

(2) Дежурният член на СС се подпомага от секретаря на СС.

(3) В моментът на постъпване на документ по този член, той получава входящ номер и устно обяснение относно допустимостта и срока в който СС ще вземе мерки, горното се отразява в момента на подаването в горния ляв ъгъл както следва: номер; допустима; ако е недопустима - защо; срок;

(4) Подателят е длъжен да се поинтересува в указания срок.

(5) Ако члена на СС необосновано не вземе мерки или не предприеме нужните организационни и други действия в срок, неговото членство в СС и СП се прекратява автоматично по силата на този Правилник и всички негови последващи действия като член на СС или СП са нищожни и не пораждат действие но отношение на никого.
(6) За нарушения по алинея пета студентите се обръщат към отговорника по дневния ред с копие до ДК и КС.

Чл.11. Задължение на всеки член на СС е:
1. Да спазва правилникът за дейността на НБУ;
2. Да спазва правилникът на СС и взетите от него решения;
3. Да съдейства за постигане на целите на СС;
4. Да не ползва по какъвто и да е начин СС за постигането на цели включително лични и политически, противоречащи на правилника за дейността на НБУ и настоящия правилник.

Чл.12 Правомощия на членовете на СС
1. Да участват в изготвянето на проект за изменение на този правилник;
2. Да отстоява правата и интересите на студентите когато е сезиран за това с молба, подадена до секретаря и дежурния член на СС.
3. Да вземат мерки по постъпилите при СС жалби, според правата дадени им от този правилник ,правилника на университета и закона.
4. Във всеки случай когато е налице нужда от подпомагане на учебния процес, защита на правата и законните интереси на отделен студент или група студенти, дори и СС да не е сезиран за това.
Чл.13 .Правомощия на СС:

1. Включва в дневният ред избор на нов СС при изтичане мандата на стария,в сьответствие с правилника на НБУ и ЗВО;
2. Предлага изменения на правилникът на СС, чрез включване в дневния ред на предложенията.
3. В случаите по предходната точка, както и ако предложението е от ¼ от членовете на СП, промените се считат за приети, ако са гласувани от ¾ от членовете на СП.
4. Отговорникът по дневния ред включва в дневния ред предложенията по предходните две точки при условията на обвързана компетентност – предложенията да са гласувани от СС с обикновено мнозинство и предложенията подкрепени от ¼ от членовете на СП
5. Ползва се с правата по чл.73 от ЗВО;
6. СС Избира председател,зам.председател и представители в органите на НБУ.
7. Може да решава всички останали вьпроси, свьрзани с дейността на СС;
8. За всяко заседание се води протокол, който се подписва от лицата,посочени в т.6.

9. Представлява, защитава и указва съдействие на студентите, когато е сезиран за това чрез секретаря и дежурния член.Глава III
Устройство и Органи на Управление на СС

Общи ПоложенияЧл. 14. Органи на управление на СС са Председател, Зам. Председател, дежурен член и Изпълнителен съвет председателстван от председателя на СС.

Чл.15 .Свикване и организиране на работата на СС.
1 .СС провежда заседания най-малко един път месечно като на всяко заседание се насрочва следващото;
2. СС се свиква от председателя или по искане на една четвьрт от неговите членове. Ако председателят не свика СС в седем дневен срок от депозиране на искането,СС се свиква от инициаторите и по предложения от тях дневен ред. Председателят може да свиква СС или СП или и двете и по искане на Ректора на НБУ, но само ако такова не е било свикано през съответния месец.

3.Сьобщението за свикване на СС се свежда до знанието на всички членове най-кьсно три дни преди заседанието,като за целта се използват информационните табла на СС, сайта на СС и секретаря на СС. В сьобщението се посочва деня,часа и мястото на сьбранието;
4.3аседанието се счита за редовно,ако присьства поне половината от списьчния сьстав на членовете му.Ако не се яви необходимият брой,сьбранието се отлага за един час по-кьсно и се счита за редовно колкото и членове да се явят.
5.Всеки член има право на един глас;
6.Решенията се вземат с обикновено мнозинство при явно гласуване,освен в изрично посочените случаи;
7.Дневният ред се определя от СС в началото на заседанието;
8.3аседанията са открити,но с решение на половината присъстващи на СС е вьзможно конкретен вьпрос да се разглежда в закрито заседание, както и да се изслушват лица,които не са членове на СС.
9.В края на всяко заседание на СС и ИБ задачите, които трявба да се изпълнят се разпределят измежду членовете изявили желание за това. Ако няма желаещи за някоя задача или задачи, те се разпределят чрез жребий, в който участват всички които не са се ангажирали с изпълнението на някоя задача. Жребият се използва като последен способ за разпределение на задачите.
10.На информационното табло на СС ,непосредствено след разпределението, се оповестява кой член на СС каква задача е поел.

Чл.16 (1) Студентският съвет се подпомага в дейността си от своя секретар който е на щатна длъжност към администрацията на университета.

(2) Секретарят се назначава с конкурс на безсрочен трудов договор.(3)    Секретарят трябва да отговаря на следните изисквания:
1. Да не е осъждан за престъпление от общ характер с влязла в сила присъда.
2. Да е пълнолетен български гражданин.
3. Да има опит в работата с компютър и офис приложения.
4. Да има опит в организационна и административна работа.
5. Да владее чужди езици.

(4) Секретарят има право на съвещателен глас при провеждането на заседанията на СС и ИБ.

Чл.17. Основания за прекратяване на членството в СС:

1. Успешно завършване на курса на обучение;
2. Напускане или преместване;
3. По собствено желание чрез заявление до председателя на СС;
4. При трайно неизпълнение на задълженията си с решение на СС;
5. В случай, че член на СС използва дадените му правомощия за свое облагодетелстване или присвоява, или обсебва имущество собственост на СС.

Чл.18 (1) При прекратяване на участието на член на СС се избира нов, чийто мандат изтича с този на останалите членове.

(2) При трайна невъзможност председателят да изпълнява своите функции, те се поемат от зам. председателя, който остава до избора на нов председател.


Чл.16. СС разполага с имущество, предоставено му от НБУ както и с такова закупено със средства от собствения му бюджет по ЗВО, което ползва за изпълнение на дейността си съгласно ЗВО и Правилника за Дейността на НБУ.

Чл.17 (1) Движимите вещи собственост на СС както и помещенията в които СС осъществява дейността си са достояние на всички студенти и дакторанти в университета.

(2) СС управлява движимите вещи с които разполага както намери за добре в рамките на нармалното им предназначение.

(3) ИБ се разпорежда с имуществото по предходната алинея само след санкция от СС съгласно чл.18.

Чл.18 (1) СС разрешава или забранява разпоредителните сделки с имущество на СС с мотивирано решение в най-кратки срокове след подаването на заявление от страна на член на ИБ на СС.

1. Придобивните сделки подлежат на същия контрол както сделките по тази алинея.

2. СС следи дали разрешените сделки са извършени по начина, по който са заявени и при нужда сезира ДК и КС.ПредседателЧл.19 (1) Студентският съвет се председателства на ротационен принцип.
1. Членовете на СС сами определят графика на председателството и кой да бъде първи председател, като срока на председателството не може да бъде по-малък от един месец и по-голям от три месеца.

(2) Председателя на СС е и председател на ИБ.

Чл.20. (1)Председателят представлява СС пред органите на НБУ и други извънуниверситетски структури.

(2) При отсъствие на председателят неговите функции се изпълняват временно от зам.председателя на СС.Заместник ПредседателиЧл. 21. (1)Председателя се подпомага и при нужда се замества от двама заместник- председателиу които са съответно първи и втори.

(1)   По своя преценка председателят може да делегира някои от правомощията си на свой заместник.

1.   Заместникът не може да пределегира правомощия дадени му от председателя на друг.

(2)   Заместниците заместват председателя и в ИБ.
Докато председателя председателства нормално ИБ неговият първи заместник е председател на заседанията на СС.Пет Членно Изпълнително Бюро   Чл. 22. Изпълнителното Бюро (ИБ) привежда в действие решенията на СС.

   Чл. 23.  (1) СС се управлява и представлява от Изпълнително Бюро, което извършва своята дейност под контрола на СС.

   (2) Членовете на Изпълнителното Бюро се избират от СС измежду членовете му, който може да ги заменя по всяко време.

   (3) Едно лице не може да бъде едновременно член на ИБ и на СС с изключение на председателя на СС.

   (4) Броят на членовете на Изпълнителното Бюро е пет.

   (5)ИБ се събира на редовни заседания най-малко веднъж на месец.

   (6) Председателят свиква заседанията на ИБ по свой почин, както и по
искане на членовете на съвета или на членове на СС.

      Чл. 25. (1) Изпълнително Бюро докладва за дейността си най-малко веднъж на 2 месеца пред СС.

   (2) Изпълнителното Бюро уведомява незабавно СС за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за дейността и интересите на студентите на НБУ.

   (3) СС има право по всяко време да поиска от Изпълнителното Бюро да представи сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга СС или интересите на студентите на НБУ.Дежурен ЧленЧл. 26. Дежурният член на СС докладва съвместната си дейност със секретаря на СС и ИБ и дава предложения за необходимите действия, които да бъдат извършени от СС и ИБ във връзка с нуждите и исканията на студентите.

Раздел 1

Постоянно Действащи Органи на ССПет Членна Дисциплинарна КомисияЧл.27. (1)СП избира и Дисциплинарна Комисия, която следи цялата дейност на СС и неговия секретар.

(2)Срокът за който се избира ДК е една година.

1. Председателят се избира от СП.

(3)Наблюдава дейността на студентските органи по този правилник за бавност, прехвърляне на правомощията дадени им от ЗВО и този правилник, произвол, бездействие, корупция изразяваща се в: злоупотреби със служебно положение и средствата от бюджета на СС, взимане на подкуп или подтикване към даването на такъв, необоснован отказ за съдействие, както и негодност за изпълнение на задълженията като член на СС.

(4)Дисциплинарната Комисия има едногодишен мандат.
1.   Мандата на член от Дисциплинарната комисия не може да се прекратява при никакви други обстоятелства, освен изброените: подаване на оставка до СП, трайна невъзможност за изпълнение на задълженията за срок по-голям от два месеца, завършване на курса на обучение, изключване от университета, при влязла в сила присъда за престъпление от общ характер.
(5)По чл.6, ал.2 ДК следи за външна намеса от политически партии и организации. За извършване на политическа пропаганда и агитация, набиране на членове за политически партии или организации , от старана на член на СС.

(6)При констатиране на особено тежки нарушения, съставляващи престъпления или подлежащи на административно наказателно преследване, ДК сезира съответния компетентен орган.

1.   ДК има правомощията по чл. 29.


Три Членен Контролен Съвет


Чл.28 (1) Контролният съвет изпълнява ревизионни функции.

1.   Контролният съвет веднъж на два месеца проверява как СС изразходва средствата си и изпълнението на бюджета.

(2)   Членовете на Контролният съвет се избират от събранието на представителите за срок от една година на първото събрание след началото на учебната година.

1. Председателят на контролния съвет се избира от събранието на представителите за срок от една година.


Чл.29 (1)Контролният съвет дава заключения до СП и СС които имат задължителен характер, относно разпоредителни и придобивни сделки с имущество на СС за суми надхвърлящи петстотин лева. Когато прецени, че е необходимо включва в дневния ред на следващото СП искане за отстраняване на член на СС от СС, ИБ и СП. От момента на включване в дневния ред до гласуването от СП члена на СС е отстранен временно от СС, като неговите действия през това време се считат за нелегитимни и непораждащи действие по отношение на никого.

 (2) КС следи за неизгодни сделки с оглед остатъчния технически ресурс на съответното оборудване, когато става въпрос за продажба и за пазарната цена на оборудване от средно качество като технически параметри и първоначален ресурс, когато става въпрос за придобивна сделка за ново обрудване.

1. КС следи и дали придобиването, съответно продажбата, на съответното оборудване е в съответствие с нуждите на дейността на СС.

(3) Когато осъществява дейността си по този член КС се ръководи от принципа, че бюджета  и средствата на СС трябва да се изразходват за целите на дейността посочени примерно в чл. 7 на този правиник.

(4) Контролният съвет има задълженията по чл.27 ал.5.

(5) КС може да прави необходимите проучвания в изпълнение на задълженията си, като членовете му имат достъп до цялата необходима информация и документи.


   


Раздел 2
Времено Действащи Органи Създавани за Постигане на Конкретна ЦелЧл. 30.(1) Временодейставщи органи на СС се създават за конкретни, възникнали случаи, както и за постигането на определени цели, свързани с учебния процес.

(2) Правомощията на тези органи възникват и се прекратяват едновремено с развитието на дадения случай или с достигането на определената предварително цел.

(3) Членовете на времените органи, тяхната численост и правомощия се определят от СС.

(4) При нужда времените органи могат да се трансформират в постоянно действащи. Това става с решение на СП и съответната промяна на този правилник.

(5) Временодействащи органи могат да бъдат различни видове: комисии, комитети, контактни групи и др.

1. Изброяването  в тази точка е примерно, а не изчерпателно.

(6) Съществуването на временодейставащите органи се прекретява с изтичането на мандата на съответния СС, но след не по-малко от шест месеца. При нужда срокът им се удължава от новия СС.

1.Срокът на действие на времено действащ орган не може да удължаван повече от един път.
Преходни и Заключителни Разпоредби


Заключителни Разпоредби

I. Изменения и допълнения в настоящият правилник се правят по реда на приемането му