Здравей Гост

Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - Toshko

Страници: 1 ... 381 382 [383] 384 385 386
5731
Ето едно решение, което много ми хареса заради начина по който е написано, начина по който съда е разсъждавал и се е обосновал и дори заради леката доза чувство за хумор и същевременно демонстрираното уважение към съдопроизводствените правила!

Отделно от това решението съдържа много интересна и полезна информация.

Избрах да ви представя това решение, защото то паказва, че правния живот в съдебната зала не е само скучен и неразбираем, но може да бъде и интересен и забавен понякога, а в АССГ гаранцията за увлекателност е пълна!


Четете с удоволствие!

******************************************************************************РЕШЕНИЕ ОТ 01.07.2009 Г. ПО АДМ. Д. № 663/2009 Г. НА АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - СОФИЯ ГРАД

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, СОФИЯ ГРАД, І-во отделение, 13-ти състав, в публично съдебно заседание на шестнадесети юни през две хиляди и девета година в състав:СЪДИЯ: МИРА РАЙЧЕВАПри секретаря Паола Георгиева и с участието на прокурора Димитров, като разгледа докладваното от съдия Райчева административно дело № 663 по описа за 2009 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 204 и сл. от АПК във връзка с чл. 1, ал. 1 ЗОДОВ.

Предявени са при условията на активно обективно кумулативно съединяване искове от Екатерина Атанасова Лолова и от Калина Илиянова Попова, чрез законния й представител - нейната майка Екатерина Лолова за присъждане на обезщетение за неимуществени и имуществени вреди. В исковата молба, уточнена в съдебно заседание на 12.05.09 г., се твърди, че неимуществените вреди са претърпени от двете ищци както от отменения по съдебен ред административен акт- отказ да се издаде паспорт на малолетната Калина Попова № 5035/05.11.2007 г. на началник сектор "Български документи за самоличност" - Столична дирекция "Полиция", така и от незаконното бездействие на ответника след отмяната на горепосочения акт да издаде заповед, с която да откаже или да издаде паспорт на малолетното дете. Заявените претенции от Екатерина Лолова за присъждане на неимуществени вреди са както следва- 19 000 лв. от тях са вследствие отменената по съдебен ред Заповед № 5035/05.11.2007 г. на началник сектор "Български документи за самоличност"-Столична дирекция "Полиция", а 1000 лв. са резултат от незаконното бездействие на същия орган да издаде административен акт, с който да откаже или да издаде паспорт на дъщеря й Калина Попова. Ищцата Калина Илиянова Попова, чрез законния й представител - нейната майка Екатерина Лолова претендира присъждането на сумата 19 000 лв., съставляваща обезщетение за претърпяното страдание от постановения отказ за издаване на паспорт, а 1000 лв. са вследствие претърпените морални вреди от незаконното бездействие на ответника след 28.11.2008 г. и неиздаването на акт, с който да се произнесе по искането за издаване на заповед, с която да постанови да се издаде паспорт на детето или да откаже да издаде такъв. Претендираната ищцата сума като обезщетение за претърпени имуществени вреди възлиза на 3553.85 лв., изразяваща се в разноски за два самолетни билета от София до Торонто и обратно, направени във връзка с Отказ № 5035/05.11.2007 г. на началник сектор "Български документи за самоличност"-Столична дирекция "Полиция". Позовавайки се на писмени и гласни доказателства ищците, чрез пълномощника им адв. София Разбойникова молят съда да уважи изцяло предявените претенции, като им присъди обезщетение за имуществени и неимуществени вреди в горепосочените размери, ведно със законните лихви от момента на завеждане на исковата молба, като подробни съображения в подкрепа на тезата за основателността на исковете са развити в писмените бележки на пълномощника. В последните е заявено и искане да бъде прогласена нищожността на Заповед № з 1765/04.02.2009 г. на МВР-СДВР на основание чл. 177, ал. 2 АПК, тъй като не са изпълнени задължителните указания на ВАС и АССГ. Претендират се разноски.

Ответникът - Столична Дирекция "Полиция", чрез пълномощника си юрисконсулт Бонев, моли съда да постанови решение, с което да отхвърли като неоснователни и недоказани всички предявени искове. Подробно се аргументира в писмена защита, представена по делото.

Представителят на Софийска градска прокуратура, счита предявените искове са неоснователни.

Административен съд, София град като обсъди доводите на страните и въз основа на приетите по делото писмени доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

Видно от представеното по делото Удостоверение за раждане № 317317 от 12.01.1999 г. ищцата Калина Илиянова Попова е дете на Екатерина Атанасова Лолова, също ищца в настоящото производство, и на Илиян Пеев Попов.

Безспорно е, че бракът между Екатерина Лолова и Илиян Попов е рекратен, като видно от представения Протокол от 01.11.2004 г. за постигната спогодба по гр. д. № 1693/2004 г. от СРС, 91 състав, родителските права по отглеждането и възпитанието на малолетното дете Калина са предоставени за упражняване от майката Екатерина Лолова. Страните по спогодбата са се съгласили, че бащата ще има свободен режим на контакти с детето, изразяващ се във виждането и вземането на детето след уведомяване на майката, но не по-рядко от всяка първа и трета събота на месеца от 9 часа на съботния ден до 20 часа на неделния ден без прекъсване., както и да взима детето по 30 дни през годината, който да не съвпадат с отпуска на майката.

Установява се, че на 05 септември 2007 г. Екатерина Лолова е сключила граждански брак с Диман Диманов.

С Отказ, обективиран в писмо № 5035/05.11.2007 г. на Началника на Сектор "БДС"-СДП, е наложена принудителна административна мярка по чл. 76, т. 9 от ЗБДС на малолетната Калина Попова, изразяваща се в отказ да се издаде паспорт.

С Решение от 06.03.2008 г., постановено от АССГ, 5 състав, по адм. д. № 5692/2007 г., е отменен горепосоченият административен акт и е разпоредено преписката да се върне на административния орган за произнасяне съобразно мотивите на решението.

Така постановеното решение е оставено в сила с решение от 29.09.2008 г., постановено по адм. д. № 6161/2008 г. от ВАС на РБ, V-то отделение.

Установява се, че Екатерина Лолова е депозирала молба рег. № 374 от 28.10.2008 г. до Сектор "БДС"-СДП, която е към Заявление рег. № 100309 от 03.10.2007 г. да бъде издаден паспорт на малолетната й дъщеря Калина Илиянова Попова.

Издадена е Заповед № з-1765 от 04.02.2009 г. на основание писмо вх. № ДС 17 445 от 13.10.2008 г. по описа на СДВР от АССГ, 5 състав, с приложено решението на съда от 06.03.2008 г., както и молба вх. № 374 от 28.10.08 г. от Румяна Кръстева Лолова, пълномощник на Екатерина Лолова, с искане за издаване на паспорт на Калина Попова. С тази заповед е отказано издаването на паспорт на Калина Илиянова Попова.

Във връзка с претенцията за имуществени вреди ищцата Екатерина Лолова е представила заверен превод на електронен билет № Х8В8РВ от 29.10.2007 г.; заверен превод от електронен билет № 220 466 584/04.07.2008 г.; заверен превод от писмо на луфтханза за презаверяване на билет № 220 466 584/04.07.2008 г. и фактура за плащане от 10.09.2008 г.

За установяване на претърпените неимуществени вреди от двете ищци са събрани гласни доказателства, като са разпитани свидетелите Румяна Панайотова Кръстева-Лолова и Атанас Любенов лолов, съответно майка и баща на ищцата Екатерина Лолова.

В съдебно заседание, проведено на 16.06.2009 г. е изслушан социалният работник от АСП ДСП "Красно село", уведомен на основание чл. 15, ал. 6 ЗЗД, Пепа Живкова Нацариду. Последната е заявила, че при разговор с детето е установила, че същото страда от липсата на майчино присъствие. Детето е споделило, че не поддържа редовен контакт с баща си, като последната им среща е била на именния ден на Калина на вратата на апартамента на бабата и дядото на Калина, където последната понастоящем живее.

При така установените факти, от правна страна съдът съобрази следното:

Отговорността на държавата и общината за вреди причинени на граждани е предвидена в случаите по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за вреди от незаконосъобразни актове, действия или бездействия на държавни органи или длъжностни лица при или по повод изпълнение на административната им дейност. Следва да се има предвид, че отговорността на държавата и общината по ЗОДОВ е обективна - възниква при наличието на предвидените в закона предпоставки, без да е необходима вина у длъжностното лице, съгл. чл. 4 от ЗОДОВ, докато при деликтната отговорност по чл. 45, ал. 2 ЗЗД, тази вина се предполага. В случаите, когато органи на държавата действат с властнически компетенции, когато извършват дейност в изпълнение на закона, те осъществяват административна дейност и отговорността им следва да бъде ангажирана по ЗОДОВ.

За да възникне и се реализира отговорността на ответника, е необходимо да са налице следните материалноправни предпоставки: вреди, причинени на пострадалия /ищеца/, същите да са настъпили вследствие на незаконосъобразен акт, действие или бездействие на длъжностни лица при или по повод изпълнение на административна дейност.

По предявените искове с правно основание чл. 1 ЗОДОВ връзка чл. 204, ал. 1 АПК - за неимуществени вреди от отменен административен акт:

По делото безспорно се установи, че Отказът за издаване на паспорт на малолетното дете Калина Попова, обективиран в писмо № 5035 от 05.11.2007 г., е признат за незаконен с влязъл в сила съдебен акт и че искът е предявен срещу юридическото лице на органа, издал акта - Столична дирекция "Полиция", който ответник е и пасивно легитимиран да отговаря за вредите, причинени от незаконните актове на Началник сектор "Български документи за самоличност", съгласно чл. 205 от АПК. Така, съдът намира, че първата предвидена в ЗОДОВ материалноправна предпоставка е проявена в настоящия случай.

По отношение твърдяните претърпени неимуществени вреди и дали последните са пряка и непосредствена последица от отменения административен акт, съдът приема следното:

В разглеждания казус родителите на детето са разведени, поради което местоживеенето на малолетното дете съвпада с това на родителя, на когото са предоставени родителските права. Наложеното ограничение за излизане в чужбина на малолетната Калина фактически е ограничило и правото на майката, която вследствие направения отказ за издаване на паспорт на детето е могла да пътува свободно само без детето. Предвид това съдът приема, че вследствие отменения по административен ред отказ е било нарушено моралното и законово право и задължение на майката Екатерина да живее заедно с детето и да полага непрекъснати грижи за него. От това нарушение Екатерина е била емоционално разстроена от невъзможността да осъществи желанието си да живее едновременно с детето си и настоящия си съпруг. За продължителни периоди от време тя е трябвало да живее разделена от детето си и естествено е тъгувала за него, а в други периоди от време е живяла на километри от съпруга си, което естествено е породило емоционален дисбаланс от нарушения брачен живот, от неспособността й да бъде опора на съпруга си в тежките за него моменти. Обсъжданите обстоятелства се установяват от показанията на свидетелката Кръстева - Лолова, чийто показания, както и тези на свидетеля Атанас Лолов, съдът преценява предвид възможността от евентуална тяхна заинтересованост от изхода на делото, но кредитира предвид вътрешната им безпротиворечивост и съответствието им с останалия доказателствен материал и становището, изразено от социалния работник в ДСП "Красно село./. Може да бъде заключено, че личната сфера на Екатерина е била нарушена и от невъзможността й за ефективна социална реализация, тъй като не е могла да започне постоянна работа заради необходимостта да се връща в България, за да види дъщеря си. Екатерина е била одобрена за работа в две национални библиотеки в Канада, но тя не е започнала работа по горепосочената причина, като в тази връзка са недвусмислено кореспондиращите едно с друго свидетелски показания на Атанас Лолов и на Румяна Кръстева-Лолова. В реда на гореизложеното следва да се посочи, че изслушаната свидетелка Румяна Лолова-баба на детето и майка на ищцата Екатерина, е уточнила периодите на раздялата на майката и дъщерята: от края на месец ноември 2007 г. до 29.12.2007 г., както и от 01.07.2008 г. до Коледа на същата година майката и дъщерята са живели разделени, като Екатерина е преживявала тежко раздялата с дъщеря си. Действително, двете са се чували ежедневно чрез интернет, но едва ли може да се приеме, че интернет като способ за комуникация може да замести ежедневната родителска грижа и майчино присъствие. Естествена последица от раздялата е и непрестанната тревожност на Екатерина за здравословното състояние на детето, дори и при леките заболявания, водеща до неверието й, че действително е направено всичко необходимо да бъде укрепено здравето на детето /свидетелката Кръстева-Лолова/.

От своя страна Калина преживява също изключително тежко разделите с майка си, което е напълно естествено за всяко малко дете на нейната възраст. Според свидетелските показания на Румяна Лолова тя е проявявала признаци дори на физическо страдание в моментите на раздялата със симптоматика на неврогенни реакции. В периодите на раздяла е въздържана, не се смее. Безразлична е към живота в училище, апатична към възможностите за екскурзии в чужбина с класа й, защото знае, че няма възможност да пътува. Напротив, когато е с майка си се усмихва и това веднага проличава по цялостното й поведение, забелязва се дори от класната ръководителка на Калина /свидетелката Кръстева-Лолова/.

Въз основа на гореизложеното съдът счита, че преживените болки и страдания на двете ищци във връзка с отменения административен акт, се установяват от описаните по-горе свидетелски показания, като съдът намира, че те неправилно се интерпретират от пълномощника на ответника в писмената му защита, за да се обоснове противното становище. Съдът приема за напълно несъстоятелно разбирането, че фактът, че детето е останало в България без майка си е предизвикано единствено от поведението на неговата майка. Не може да бъде споделено и виждането, че ако майката не е искала детето й да страда, не е следвало да отпътува за Канада, а да изчака приключването на съдебното производство по оспорването на отказа.

В обобщение, настоящият състав намира, че следва да бъде отбелязано следното: в казуси като процесният, при наличието на проявени в правния мир предпоставки, сред които попада и отмяната на незаконосъобразен административен акт по съответния законов ред, не следва да се доказват неимуществени вреди - пряка последица от акта, освен ако не се твърди, че не са в рамките на обичайните вреди. В тази насока е и константната практика на Европейския съд по правата на човека, която е последователна в разбирането, че необосновано формалистичният подход на прилагане на Закона за отговорността на държавата за вреди, причинени на граждани обуславя като последица същият за загуби голяма част от ефикасността си като средство за защита.

По отношение размера на обезщетенията за неимуществени вреди, съдът намира следното:

Законовата регламентация по отношение преценката неимуществените вреди, дадена в разпоредбата на чл. 52 ЗЗД, предвижда, че техният размер се определя от съда по справедливост.

Въз основа на всичко гореизложено, съдът намира, че предявеният иск от Екатерина Лолова с правно основание чл. 1 ЗОДОВ връзка чл. 204, ал. 1 АПК ­ за неимуществени вреди от отменен административен акт, като основателен, следва да бъде уважен, като й се присъди обезщетение в размер на 3000 лв., което съдът намира за съответно на действително претърпените морални вреди и времето, през което са търпени. На ищцата Калина Попова по горепосочените критерии по този иск следва да бъде присъдено обезщетение в размер на 5000 лв. В останалата си част до претендираните размери от по 19 000 лв. исковете следва да бъдат отхвърлени като неоснователни. Върху горните суми се дължи и законната лихва от датата на исковата молба до окончателното плащане.

По предявените искове с правно основание чл. 1 ЗОДОВ връзка чл. 204, ал. 4 АПК - за неимуществени вреди от незаконосъобразното бездействие на ответника по изпълнение на съдебно решение на АССГ по адм. д. № 5692/07 г.:

Както бе посочено по-горе в мотивната част на настоящия съдебен акт, на 29.09.08 г. горепосоченото решение, с което е отменен Отказът от 5.11.2007 г. да бъде издаден паспорт на малолетната Калина, е влязло в сила. Със същото решение е постановено административният орган да се произнесе по молбата на Екатерина Атанасова Лолова при съобразяване с дадените в решението указания. Безспорен факт е, че на 28.10.08 г., ищцата Екатерина, чрез пълномощника си, е представила решенията на АСДСГ и на ВАС в СДП, сектор "БДС" с искане да бъде издаден паспорт на дъщеря й. По искането й е изпратено писмо от 30.10.08 г., с което Екатерина е уведомена, че е образувано производство за издаване на заповед за отказ от издаване на паспорт, на основание чл. 76, т. 9 вр. чл. 7 АПК. Последното писмо е представено към исковата молба и не се оспорва от ответника. В същото е посочено, че съгласно чл. 57, ал. 1 вр. ал. 7 АПК, административният акт на основание чл. 76, т. 9 ЗБДС ще бъде издаден до 27.11.2008 г.

Установява се, че такъв акт не е издаден до 04.02.09 г., когато със Заповед № з-1765 от посочената дата отново е отказано издаването на паспорт на Калина Илиянова Попова.

При тези факти, съдът приема, че се касае за незаконосъобразно бездействие на държавен орган, който най-късно в едномесечен срок /при удължената хипотеза на ал. 7 на чл. 57 АПК/ е следвало да се произнесе по молбата-заявление на Екатерина Лолова, рег. № 100309 от 03.10.2007 г. при съобразяване с указанията на съдилищата по разглеждания казус. Като не е сторил това, с бездействието си ответникът е накърнил пряко правата на ищците на личен и семеен живот, тъй като в един пролонгиран период от време двете са били в състояние на очакване, несигурност, като при Екатерина се е появило естествено чувство на безпомощност от безкрайно продължилите дела, макар тя да не е престанала да се надява, че крайният резултат ще бъде положителен /свидетелят Атанас Лолов/. Настоящият състав приема, че този дълъг период, извън всякакви законоустановени срокове, със самото си проявление е обусловил несигурното емоционално състояние на двете лица за разглеждания период, резултат на невъзможност да бъде предвидено дори най-краткосрочното им бъдеще и прекомерно продължилото очакване за съвместен живот.

Неоснователно се поддържа от пълномощника на ищците в писмената защита, че негативният ефект на Заповедта от 04.02.09 г. следва да се релевира като допълнителен негативен фактор, относим към тези искове. Доколкото основанието на разглежданите искове произтича от факта на незаконосъобразното бездействие на администрацията, ирелевантно в случая е дали крайният резултат е благоприятно произнасяне на административния орган ли не. Същественото в случая е, че е налице валидно възникнало задължение за орган на администрацията да се произнесе най-късно в едномесечен срок, считано от 28.10.08 г., което не е сторено. Характерът на произнасянето и евентуално произтичащите от него отношения могат да бъдат предмет на друг иск за вреди, с какъвто, обаче, настоящият съд не е сезиран.

В контекста на гореизложените мотиви и доколкото в писмените бележки на адв. Разбойникова се съдържа искане за прогласяване нищожността на Заповед № з-1765/04.02.09 г. на директор СДВР, съдът намира, че не следва да се произнесе по същото, тъй като не е сезиран с правно - валидно искане за прогласяване нищожността на административен акт. В допълнение може да се посочи, че не намира приложение и нормата на чл. 17 ГПК /приложим на основание чл. 144 АПК/, даваща правна регламентация на компетентността на съда по обуславящи въпроси. Дадената възможност на съда да се произнася инцидентно по законосъобразността на административни актова е само досежно такива актове на администрацията, които обуславях изхода на спора, какъвто не е настоящият случай.

По размера:

Определено по критериите за справедливост, настоящият състав намира, че търсеното обезщетение от по 1000 лв. за двете ищци ще репарира в пълна степен претендираните неимуществени вреди от незаконното бездействие на административния орган. Исковете с правно основание чл. 1 ЗОДОВ вр. чл. 204, ал. 4 АПК следва да бъдат уважени в пълния предявен размер, като върху главницата ответникът дължи и законните лихви от датата на исковата молба до окончателното плащане.

По предявения иск от Екатерина Лолова с правно основание чл. 1 ЗОДОВ връзка чл. 204, ал. 1 АПК - за имуществени вреди от отменен административен акт:

Както бе посочено по-горе, за да възникне правото на иск по чл. 1 ЗОДОВ за обезщетение за вреди, следва да са налице няколко изброени кумулативни предпоставки, но основната преценка за отговорността за обезщетение е наличието на вреда и причинна връзка между незаконни действия на органи на държавата и на длъжностни лица и претърпяната вреда. При това в рамките на настоящото производство в тежест на ищеца е да установи, че посочената каузална връзка е единственият, самостоятелен фактор, обусловил претърпените вреди.

Съдът намира, че е останала недоказана тезата на ищцовата страна, че претендираните разходи, направени за самолетни билети, могат да бъдат съотнесени единствено към противоправното действие на администрацията. В реда на изложеното следва да се посочи, че ищцата е българска гражданка, чийто родители също живеят в България, нормално е тя да продължи да има определено битие в страната по рождение, което да предполага определени престои в България. В разглеждания аспект връзката между издадения административен акт и претендираните имуществени вреди няма характер на единствено обуславяща, пряка и непосредствена.

Само в допълнение следва да се посочи, че ищцата не е представила доказателства и за реално извършеното плащане, като не са представени платежни документи за действително извършен паричен превод на търсените суми.

Въз основа на изложеното съдът счита за неоснователна тезата на ищцата, че разходите за самолетни билети от София до Канада и обратно са пряка и непосредствена последица от отказа да се издаде паспорт на малолетната Калина Попова. Предявеният иск за сумата 3553.83 лв. следва да бъде отхвърлен като неоснователен.

Предвид направеното искане от ищцовата страна и на основание чл. 10, ал. 3 ЗОДОВ ответникът дължи да заплати на ищците сумата 208.93 лв. разноски, съобразно уважената част от исковете.

Водим от горното Административен съд, София град, І Административно отделение, 13-ти състав,РЕШИ:ОСЪЖДА Столична дирекция "Полиция", ул. "Антим І" № 5, да заплати на Екатерина Атанасова Лолова, съдебен адрес гр. София, ул. " Генерал Гурко" № 49, вх. А, ет. 4, сумата 3000 /три хиляди/ лв. на основание чл. 1 ЗОДОВ вр. чл. 204, ал. 1 АПК, съставляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от отменения по съдебен ред Отказ рег. № 5035/05.11.2007 г., ведно със законните лихви от 27.01.2009 г. до окончателното плащане, като отхвърля иска до пълния предявен размер от 19 000 лв. като неоснователен, както и да и заплати сумата 1000 /хиляда/ лева на основание чл. 1 ЗОДОВ вр. чл. 204, ал. 4 АПК, съставляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконно бездействие на държавен орган, ведно със законните лихви от 27.01.2009 г. до окончателното плащане.

ОСЪЖДА Столична дирекция "Полиция", ул. "Антим І" № 5, да заплати на Калина Илиянова Попова, действаща чрез законния си представител Екатерина Атанасова Лолова, с.а., сумата 5000 /пет хиляди/ лв. на основание чл. 1 ЗОДОВ вр. чл. 204, ал. 1 АПК, съставляваща обезщетение за неимуществени вреди, претърпени от отменения по съдебен ред Отказ рег. № 5035/05.11.2007 г., ведно със законните лихви от 27.01.2009 г. до окончателното плащане, като отхвърля иска до пълния предявен размер от 19 000 лв. като неоснователен, както и да и заплати сумата 1 000 /хиляда/ лева на основание чл. 1 ЗОДОВ вр. чл. 204, ал. 4 АПК, съставляваща обезщетение за неимуществени вреди от незаконно бездействие на държавен орган, ведно със законните лихви от 27.01.2009 г. до окончателното плащане.

ОТХВЪРЛЯ изцяло иска, предявен от Екатерина Атанасова Лолова срещу Столична дирекция "Полиция" на основание чл. 1 ЗОДОВ вр. чл. 204, ал. 1 АПК, за имуществени вреди в размер от 3 553.83 лв., като неоснователен.

ОСЪЖДА Столична дирекция "Полиция", ул. "Антим І" № 5, да заплати на Екатерина Атанасова Лолова, и на Калина Илиянова Попова, действаща чрез законния си представител Екатерина Атанасова Лолова, сумата 208.93 лв. /двеста и осем лева и деветдесет и три стотинки/, на основание чл. 10, ал. 3 ЗОДОВ.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховен административен съд, в 14-дневен срок от съобщението до страните.

5732
Предлагам, или някой да ме научи как да пусна анкета или някой да добави възможност да се пускат анкети.(

Отделно от това съобщавам, че по някое време ще подредя по-кратките раздели пред тези с повече подкатегории.

5733
SEO / Прави ли се така?
« -: Юни 13, 2010, 04:38:32 16:38 »
Правилно ли постъпвам, като пускам линкове в мнения в други форуми, сочещи насам и линкове тук, сочещи към други форуми?

Ето комплекта линкове, които съм пуснал в друг форум:

http://penkiller.com/index.php/topic,74.0.html
http://penkiller.com/index.php/topic,75.0.html
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=107&t=167695
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=107&t=167695&start=15
http://penkiller.com/index.php/board,39.0.html

В тази тема съм ги пуснал: http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=112&t=171972&p=1850369#p1850369

А в тази съм посочил, че съм пуснал тук мненията от горната тема:
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=107&t=167695 - първа страница
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=107&t=167695&start=15 - втора страница


Това помага ли за оптимизацията и по-лесното излизане на нашия форум?

5734
Непрекъснато в обществото се дават примери със социалното положение на Учителите и Лекарите и тяхното заплащане. Правят се изводи и се търси изход. Едни казват, че и малкото, което получават им е много, на други не им пука, а трети пък смятат, че именно тези професионални групи трябва да имат най-високи относителни възнаграждения.

Ето некои мои разсъждения по въпроса. Подчертавам че се отнасят преимуществено за учителите, а до колкото се отнася за лекарите, то е само за лекарите в нашата държава. (пък и във форума имаме кой да изложи лекарската гледна точка много по-добре от мен!)

Като знам какво ще напиша, още в началото ще направя едно уточнение: Държава, която не може да си позволи да отдели достатъчен дял от своя БВП за издържането на учители с определен минимален социален и икономически статус просто няма учители и в нея образование няма! - такива държави има в Африка, Азия и Латинска Америка! - БВП генерирано от семействата на няколко десетки или няколкостотин младежи не стига за да може учителя да живее поне като родителите на учениците - затова учители НЯМА!
Между другото сега ми идва да направя една зловеща прогноза... Както посегнаха на най-дребния бизнес напоследък, на бизнеса, който храни едно семейство, като малко кафене или бакалия на село, така могат да посегнат и на частните уроци и другите източници на доходи на учителите, като ги накарат да издават касови бележки например... - тогава можем да се окажем в положение, да няма учители!

***

Разликата между българските и всички останали учители, е че европейския/Полския еквивалент на учителските 500 лева позволява скромен, но нормален начин на живот!

Тук учителската заплата не позволява подобно нещо! Факт, че за умрели от глад учители не се чува  :wink:  - дават частни уроци и имат странични източници на доходи - дори да не го знаеш е толкова елементарно, че чак е сигурно.
Големия проблем ще дойде, когато дойде поколението на бездомните учители, защото сегашните живеят по панелки от време оно... Професионалист с образование, което му позволява да работи като учител, просто няма да се хване, защото заплатата не позволява изплащането на жилище, дори на изклъчително дългосрочен кредит  :idea: С 500 лева да кажем, че ерген с панелка може да се храни, да си плаща скромните сметки и да се облича някак...

Но да се върнем на доходите... Тука имаме жесток естествен подбор! Докато полския учител трябва да има образование и желание, българския трябва да бъде много повече от това! Той първо трябва да бъде достатъчно некадърен специалист за да не се хване на друга работа, но едновременно с това трябва да има съобразителността на стар магураджия за да се пласира добре с частните уроци и да му остава време през лятната отпуска да направи достатъчно зимнина на село... - това за да има какво да яде на зима...

Значи трябва да има достатъчно контакти, да е комуникативен, енергичен, организиран и т.н. за да оцелее с 500 лева заплата + примерно още толкова от странични дейности... Трябва и да си повишава квалификацията и мениджърските способности постоянно за да устои на конкуренцията от другите даскали  :wink:

Българските даскали са като сървайвъри! - ако някой ми е следил мисълта!!!  :idea: Затова по-добре не се закачайте с тях! Системата е много добре организирана и саморегулирана - прага за матурите, изпитите за гимназиите и университетие са далеч над възможностите на средния ученик - защо е така? - не поради всеобща даскалска конспирация - естествен процес, който е адски интересен и може да се наблюдава в много области  :idea:

Извода е че държавата всъщност генерира достатъчно БВП за да може част от него да отива за прехрана и издръжка на учителите, но не цялата необходима издръжка минава през бюджета... Проста тънкостенна хидравлична система - някъде се образува подналягане и от съседните обеми веднага се образуват пролуки през които потича флуид докато нивото се вдигне до равновесно положение  :wink:

Или свързани басейни... тръбата от бюджетния басейн е с не достатъчен дебит и затова се появяват още тръби, които да повдигнат нивото в образователния басейн до степен даскалите да не си чупят главите в дъното, когато скочат в него...

В крайна сметка резултата, е че полския млад даскал живее в малко жилище, носи евтини дрехи и кара стара кола И българския даскал живее в малко жилище, кара стара кола (ако изобщо има такава - същото се отнася и за полския му колега) и не се облича в маркови дрехи...

Същото се отнася с пълна сила и за лекарите, но там резултата, е че хората умират или остават инвалиди, докато учениците просто остават тъпи след училище за да си умрат тъпи поради лекарска грешка или липса на лекарства, но когато вече са умрели няма проблем за държавата да са били тъпи преди това...  :twisted:  
- Найс А?!?  ;D

5735
Току що открих, че форума няма възможност за пускане на анкети, а анкетата е един много добър способ за сондиране на мнения, защото не всеки има необходимите литературни способности да изрази чувствата си особено по политически теми... Смятам, че така ще бихме получили по-достоверна статистика  :wink:

Бойко е явление, различно от всички останали до сега. Предвид факта, че политиката се занимава преимуществено с управление на икономиката и преразпределяне на част от БВП за задоволяване на обществените нужди, най-ранния момент в който може да се очаква ясен и лесен за интерпретиране резултат е 9 месеца след съответното събитие (така е по теория - икономиката реагира отчетливо и показва тенденция след минимум 9 месеца).

Като имаме предвид, че 9 месеца са долу-горе необходими за едно управление да хване всички лостове и да насочи политиката (съответно икономиката) в желаната посока, може да се смята, че 18 месеца е минималния период след който може да се каже със сигурност на къде отиват нещата и какво се случва всъщност.

Естествено има и по-чевръсти политици, които са в състояние да преодолеят инерцията на икономиката с цената на титанични усилия и за по-кратки срокове...  :wink: Според мен Бойко е именно такъв политик - прави всичко едновременно и следи реакциите и ефектите. Ние обаче няма как да прочетем мислите му за да разберем на кои ефекти държи и на кои не. Тоест 18 месеца след началото на управлението му ще знаем какво точно го интересува и към какво се стреми. Сега можем само да се догаждаме какво става...

По-интересното е друго, а именно кой ще е следващият управляващ. Независимо дали сегашното управление ще изкара този или дори този и още един мандат, на хоризонта се не види следващият спасител на народа! Въобще не се вижда не само спасител, но не се вижда и обединител, абе никакъв не се вижда! Всички останали партии приличат на силно утилизиран автомобилен консуматив - примерно стар маслен филтър с намачкан корпус въргалящ се в кофата в масларницата  :lol:

То още по-странното, е че на следващите избори не е ясно каква опозиция ще има  :shock:  :? - всичките са в напреднал стадий на полу-разпад и миришат  :lol: Може Бойко да си стане и опозиция и управляваща партия за да запълни празнината, която се очертава в принципа на Плурализъма  :lol:

Още по-лошото, е че за политическата система няма ефект от не ходенето на избори от страна на избирателите. Изборните резултати се измерват в проценти и депутатски кресла... Статистиката и резултата не държат сметка за броя гласували - стига те да превишават броя на избраните... Обаче при пропорционалната система е достатъчно само един човек да пусне бюлетина за съответна листа и цялата влиза ако няма други гласували  :lol: - примерно...

Най-големият ми политически интерес в момента е именно в тази насока, кой нов ще изскочи, какво ще обещава и какво ще иска? Като най-големи проблеми виждам още на въпроса "Кой?". въпроса "Защо да гласувам за когото и да било?" е отделен и отговора му е още по-труден!  :?


5736
То на такива места се ходи да се покажеш, аз дори бих отказал да ме класират тия шуро-баджанаци!

Касата какво е? Трансмисионна линия или Бас Рефлекс? Най-ми мяза на БР с елементи на ТЛ.

По какви сметки е смятана? - питам, че ми е интересно... дали е по стандартната формула за БР или по някоя програма със симулации?

На колко херца и е настройката и какво показа?

На мен пък ми предстои да правя нещо като ТЛ и БР едновременно с 8-ца стар руски бас... с Q някъде между 0.7 и 1 - ама това в отделна тема.

Браво за усилията! И ми се иска следващият път да се направи риалити - тия пишлемета с БМВ-нцата да ги снимат като се срещнат с Тате и той им види разпарцальосаните гуми!

5737
И моята изтече в средата на май и сега ще съм гратисчия до ноември и после като избуря още месец и ще станат две години от как ми писаха акт за една раота там... та ще оттърва и акта ако до тогава не ми приберат талончето... ама се съмнявам...  ;)

5738
Аз за съжаление не. Имах работа пък и ме домързя. Иначе много хора ме навиваха да отида да побръмча с мустанга.

Имаше ли нещо интересно на драга? Иначе от снимките ми става ясно, че озвучаването е било много яко застъпено  ;D

О... май като разбрах, че на 200 метра време и 60 фута нямало да се мерят и съвсем се отказах... единствения смисъл за мен е да си фиксирам възможностите на колата като старт и време... иначе тези в моя клас ще ме бият, защото са по 700 коня, а всички останали в т.ч. и сток Евота и Импрези пък аз ще ги бия, така че интригата е минимална...

Колега, ако искаш може да ни покажеш само снимки на твоята работа, ще им се радваме  :)

Поздрави!

5739
И аз мисля, че ще е най-добре нещата да се комбинират - правата на пистата за Формула-1 дето ще я правят да се продължи... ама 600 м. май не стигат, щото на драгстерите спирането не бих казал, че им е най-силната дисциплина... - поне 800 м при това ако е 800 м. накрая трябва да има плавен завой... май е най-добре километър...
На 800 м. не съм сигурен дали ще може да се пусне Топ-Фюел на пълна газ...

5740
Тенис / Re:Тенис на маса.
« -: Май 18, 2010, 08:12:15 08:12 »
Еми преди играехме пред блока, ама байчето на техникума по-нагоре по улицата една есен, май през 1996-а година, дойде и си позна тенис масата, а момчетата от почти целия квартал писахме обяснения в 3-то РПУ и ходихме в ДПС понеже било кражба  :o :o :o ;D

Сега има готини маси до футболното игрище срещу Капитолия в Борисовата градина.

5741
Онлайн игри / Re:Bouncing Balls
« -: Май 15, 2010, 07:30:15 19:30 »
Ето ти 56250 и изгорях от чиста лакомия...  ;)

5742
Телевизия / Re:LCD или Плазмен?
« -: Май 14, 2010, 03:50:25 15:50 »
То подсветката отзад е постоянна - затова греят толкова всичките... докато 30 инчов телевизор с кинескоп имаше 100 вата консумация, сегашните 40-42 инчови (съвременния еквивалент на нормален голям телевизор) за от 300-400 вата нагоре  ;)

Иначе за мен плазмата е по-добра технология, защото тръбичките са пълни с плазма (газ с висока температура) и се управляват с магнитно поле - то ги върти и по този начин се пречупва светлината  ;)

LCD-то е на принципа на работата на старите джобни калкулатори - хвърля сянка за черното, а за останалите цветове се явява филтър... тоест няма дисперсия на светлината...

5743
Тенис / Re:Тенис на маса.
« -: Май 14, 2010, 03:46:00 15:46 »
Аз - 2

Не съм особено добър и не владея някакви техники, но е много трудно да бъда победен, защото са ми дълги ръцете и отразявам всичко... накрая противника се побеждава сам с не предизвикани грешки  ;D

5744
Aудиотехника / Re:Kakво мислите за хорните ??
« -: Май 12, 2010, 08:07:58 08:07 »
Здравей,

да те предупредя, че ще преместя темата в раздела  "Направи си сам".

Колкото до хорните, смятам, че са много удачен вариант за постигае на хубав и баласиран "псевдо" аудиофилски звук.
Казвам "псевдо" защото при ниски нива и с 90% от музиката фулрейндж система с оформление хорна звучи по-добре от кажи-речи всичко останало!

Ти си избрал този говорител: http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=119 - както може да се види от неговата АЧХ той има доста слаби ниски честоти, а както е известно от теорията те могат да бъдат повдигнати с най-много 6 децибела при това в не повече от 1/2ра октава с каквото и да било акустично оформление.

Хубавото е че има чувствителност от 93 децибела  ;) - тоест част от тази чувствителност може да бъде пожертвана в името на приближаване към пълния обхват на АЧХ до стандарта 20-20  ;)

50 херца за съжаление са му на - 20 децибела спрямо общото средно ниво... дори с хорна ще станат на -14 децибела...
Приемливо е долната граница да бъде на ниво не-по-ниско от -10 децибела от средното ниво... при -14 на 50 херца, долната граница ще ти бъде около 60 херца на -10, което е по-високо от повечето 13 сантиметрови сателитки за домашно кино...

Вариантите са ти два...

1. Да пожертваш 7 децибела чувствителност, и да прицелиш хорната малко под 50 херца... така можеш да постигеш 45-60 херца на -3 до 0 децибела - съвсем достойно постижение за 17 см говорител - компенсиращият филтър съм дал тук: http://penkiller.com/index.php/topic,66.0.html запознай се с темата и каквито въпроси имаш ги задай тук.

2. Да използваш този говорител: http://www.steadygroup.com/articledetails.php?id=95 и също да приложиш компенсиращ филтър... ако намериш проект за хорна за него де...

Ето тук можеш да си сметнеш стойностите на резистора, бобината и евентуално кондензатора за компенсиращата верига: http://www.diyaudioandvideo.com/Calculator/XOver/ - задаваш филтър от първи ред и въвеждаш разделителна честота отговаряща на края на повдигането на ниските, после вземаш само стойността на индуктивността... за компенсацията на високите правиш същото, но задаваш като разделителна честота началото на компенсирането и вземаш само кондензатора...

Поздрави!

п.п. аз бих използвал БГ20 - колкото повече, толкова повече... пък и резонансна от 38 херца си е сериозен параметър...

5745
Напоследък започнах да осъзнавам, че такова нещо като идеален компонент няма! Има добри, отлични и възхитителни комбинации от добри и най-важното - използваеми компоненти.

Факта, че държим в ръцете си един добър и използваем компонент, това все още не е гаранция, че няма да претърпим зловещо аудио крушение  :biggrin: Напротив! Даже е добра предпоставка да не постигнем нищо, да си развалим слуха, да си затормозим нервната система и в крайна сметка да изпаднем в депресия съпроводена от главоболие.

В природата нищо не е напразно! Много хора си мислят, че високата чувствителност е дар от бога за любителите на лампови усилватели... това до някъде е вярно, но само до някъде...  ;)

До този момент не съм срещал нито една статия в български форум по темата, която сега ще засегна!!! - Нито ЕДНА! - това значи че тази е първата!

По света хората използват такива филтри редовно и практически няма скъпа еднолетнова фулрейндж система с претенции без подобен род корекция! Просто максималните шест децибела усилване на баса от каквото и да било акустично оформление не стигат до никъде и няма нищо срамно да се използват очевидни и прости решения на проблемите на широколентовите говорители...

Схемата и принципа са елементарни и ще се радвам на въпроси, предложения и дискусия за други видове пасивни филтри за широколентови системи!

Страници: 1 ... 381 382 [383] 384 385 386